Obrada osobnih podataka

HiPP Croatia d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 1, 44 400 Glina, OIB: 66708005629 obrađuje Vaše osobne podatke u svojstvu voditelja obrade.

HiPP Croatia d.o.o. poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Obrađujemo Vaše podatke u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih relevantnih propisa koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj.

SVRHE OBRADE

 • odgovori na postavljena pitanja
 • sudjelovanje u natječajima, nagradnim igrama
 • slanje newsletter-a
 • pružanje informacija o prehrani, te njezi i razvoju vašeg djeteta
 • druge svrhe o kojima su pojedinci informirani u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka,

Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-poštu) s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bilo putem e-pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrascem koji nam dostavljate elektroničkom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva.

Naša web stranica također ima kontakt obrazac, koji vam omogućuje da stupite u kontakt sa nama, ako želite da vam odgovorimo na neka od vaših pitanja pojedinačno. U tom slučaju, prikupljamo vaše ime, prezime,  e-mail adresu kako bi vas kontaktirali.

NAČELA ZAŠTITE PODATAKA

HiPP Croatia obrađuje podatke:

 • Zakonito – samo ako je obrada dopuštena zakonom i to u granicama koje zakon propisuje. 
 • Pošteno – uvažavajući specifičnosti odnosa s Vama, primjenjujući sve mjere za zaštitu osobnih podataka olakšavajući Vam ostvarivanje prava.
 • Transparentno – pružanjem svih informacija na jasan i lako dostupan način u granicama koje Opća uredba o zaštiti podataka propisuje.
 • Uz ograničenje svrhe – obrađujući osobne podatke u one svrhe u koji su prikupljeni a u druge svrhe uzimajući u obzir (a) svaku vezu između svrha prikupljanja osobnih podataka i svrha namjeravanog nastavka obrade; (b) kontekst u kojem su prikupljeni osobni podaci, posebno u pogledu našeg odnosa s Vama; (c) prirodu osobnih podataka, osobito činjenicu obrađuju li se posebne kategorije osobnih podataka u skladu s člankom 9. Uredbe ili osobni podaci koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela u skladu s člankom 10. Uredbe; (d) postojanje odgovarajućih zaštitnih mjera. 
 • Uz ograničenje pohrane – čuvajući podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju pojedinca samo onoliko koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a duže samo ako je dopušteno Uredbom.
 • Uz smanjenje količine podataka – pazimo da podatke koje obrađujemo budu primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno. 
 • Pazeći na točnost – vodimo računa o točnosti i ažurnosti podataka i brišući neispravne podatke u skladu sa zahtjevima Uredbe. 
 • Pazeći na cjelovitost i povjerljivost – tehničkim i organizacijskim mjerama vodimo računa o odgovarajućoj sigurnosti osobnih podataka ovisno o njihovoj rizičnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. 

ZAKONITOST

Zakonitost, odnosno pravni temelji obrade podataka mogu biti:

 • ispunjenje pravne obveze
 • sklapanje ili izvršenje ugovora u kojemu ste Vi stranka,
 • naš legitimni interes u mjeri u kojoj je značajniji od interesa ispitanika da se podaci ne obrade ili 
 • Vaša privola, 
 • drugi pravni temelj u skladu s Uredbom.

SIGURNOST

Autentičnost poslužitelja web stranica www.bebimil.hr  moguće je utvrditi provjerom certifikata u internetskom pregledniku.

PRIMATELJI

Primatelji podataka mogu biti i izvršitelji obrade. Naime, u obradi podataka mogu biti uključeni, po potrebi i u skladu s ograničenjima koje Uredba propisuje, drugi subjekti, izvršitelji obrade (primjerice pružatelji informatičkih usluga). S takvim subjektima se ugovorni odnos uređuje detaljno te se osigurava da su Vaši osobni podaci zaštićeni na primjeren način i u skladu sa zahtjevima Uredbe.

Ako je obradom podataka obuhvaćen i međunarodni prijenos istih, HiPP Croatia d.o.o. će Vas informirati o namjeri iznošenja osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te o postojanju ili nepostojanju odluke Europske komisije o primjerenosti, kao i o prikladnim zaštitnim mjerama i načinima pribavljanja njihovih preslika u slučaju da prijenos podliježe odgovarajućim zaštitnim mjerama prema članku 46. Uredbe, primjeni obvezujućih korporativnih pravila prema članku 47. Uredbe ili, ako je to slučaj, prema članku 49. stavku 1. podstavku 2. Uredbe. Svaki prijenos osobnih podataka u treće zemlje bit će izvršen u skladu s poglavljem V. Uredbe.

Podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama.

VAŠA PRAVA

Neovisno o pravnom temelju obrade podataka, Vi imate pravo na: 

 • pristup, izmjenu ili dopunu podataka, 
 • brisanje („pravo na zaborav") osobnih podataka, 
 • ograničavanje obrade Vaših podataka ili uložiti prigovor na obradu podataka,
 • prijenos Vaših podataka Vama ili trećim osobama,
 • ako su podaci dani na temelju privole, uvijek možete tu privolu povući bez negativnih posljedica,
 • pravo na podnošenje prigovora nadležnom nadzornom tijelu – u Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka (više o tomu na www.azop.hr).

Sva prava podliježu razmjernim ograničenjima u skladu s Uredbom.

Svoj pisani zahtjev uputite na: [email protected] 

POHRANA PODATAKA

Podaci se čuvaju koliko je nužno za izvršenje naših obveza prema Vama.

Ako podatke obrađujemo na temelju Vaše privole, podatke čuvamo sve dok ne povučete privolu.

DODATNE INFORMACIJE

 • KOLAČIĆI

Kolačići su male datoteke, koje sadrže niz znakova, u koje se određeni podaci pohranjuju bilo šifrirani bilo dešifrirani. Poslužitelj šalje kolačiće na vaše računalo gdje se pohranjuju. Oni prvo služe za identifikaciju računala s kojeg se pristupa na web stranicu. Ako se prijavite na web stranicu, kolačići se koriste za obavještavanje  servera da ste prijavljeni i za provjeru imate li ovlašteni pristup stranici. Svaki kolačić ima ograničeni rok trajanja, nakon kojeg  gubi svoju valjanost. Kolačići omogućuju praćenje korisnikovih pokreta sa stranice na stranicu unutar web stranice, pa čak i s web stranice na web stranicu. Kolačići mogu poboljšati komunikaciju između našeg servera i vašeg računala, što čini korištenje web stranice ugodnijim. Kolačići ne samo da mogu biti isporučeni od strane operatera web stranice operatera, već također mogu biti i od treće strane pružatelja usluga. Vaš preglednik nudi opciju prikazivanja kolačića na vašem računalu, brisanje postojećih ili postavljanja konfiguracije računala na način da je samo dio kolačića pohranjen na tvrdom disku ili da nisu uopće pohranjeni. Imajte na umu da neke funkcije (npr. prijava) neće ispravno raditi ako ste isključili prihvaćanje kolačića.

 • DRUŠTVENI MEDIJI

Naša stranica o društvenim medijima (Facebook) također vam nudi opsežne usluge osobne podrške i mogućnost da ostanete u kontaktu s nama. Ovi društveni mediji također prikupljaju osobne podatke, primjerice o profilu koji ste kreirali ili putem takozvanih društvenih dodataka koji su implementirani u web stranice trećih strana.   

Ako nam pošaljete upit korištenjem bilo kojeg društvenog medija, mi ćemo ga proslijediti nadležnom odjelu. Podaci će se isključivo koristiti za odgovor na Vaš upit i neće biti proslijeđeni trećim osobama. 

U ovu svrhu, tvrtke u službi društvenog medija će pohranjivati i koristiti vaše osobne podatke ako je to potrebno. Mi nemamo utjecaja na prirodu, opseg i obradu takvih podataka. To se odnosi i na sve slike /video prenesene na društvene medije.

Da biste saznali više o svrsi i opsegu prikupljanja podataka i daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane tih davatelja usluga i svojim pravima i mogućnostima u tom smislu, te koje postavke štite vašu privatnu sferu, obratite se na pravila o privatnosti navedene na: 

Facebook:  www.facebook.com/policy.php

 • TEHNIČKA I INTEGRIRANA ZAŠTITA PODATAKA

HiPP Croatia d.o.o. štiti Vaše podatke, pa uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka, u vrijeme određivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade, provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka.
HiPP Croatia d.o.o. ujedno provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Tu mjeru primjenjujemo na količinu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. 

 • EVIDENCIJE O AKTIVNOSTIMA OBRADE

HiPP Croatia d.o.o. kao voditelj obrade vodi evidencije o aktivnostima obrade koje sadržavaju:
ime i kontaktne podatke voditelja obrade i službenika za zaštitu podataka;
svrhe obrade;
opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka;
kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, uključujući primatelje u trećim zemljama ili međunarodne organizacije;
ako je primjenjivo, prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući identificiranje te treće zemlje ili međunarodne organizacije te, u slučaju prijenosa iz članka 49. stavka 1. drugog podstavka, dokumentaciju o odgovarajućim zaštitnim mjerama;
predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka;
opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera

 • POSTUPANJE PO POVREDAMA OSOBNIH PODATAKA

HiPP Croatia d.o.o. osigurava da slučaju povrede osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje sukladno Uredbi Agenciju za zaštitu osobnih podataka o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca. 

Kada to Uredba propisuje, HiPP Croatia d.o.o. bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje i ispitanike o povredi osobnih podataka. 

 • PROCJENA UČINKA NA ZAŠTITU PODATAKA

HiPP Croatia d.o.o. ne provodi obrade podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika. Međutim, ako određena obrada bude iznimno ispunjavala uvjete visokorizičnosti, HiPP Croatia d.o.o. će prije obrade provoditi procjenu učinka predviđenih postupaka obrade na zaštitu osobnih podataka u skladu sa zahtjevima Uredbe. 

KONTAKT

VODITELJ OBRADE PODATAKA: 

Hipp Croatia d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 1, 44400 Glina, OIB: 66708005629, čiji je Službenik za zaštitu podataka dostupan na e-mail adresi: 

[email protected]